STAVBA

Zde najdete hlavní kroky výstavby.

1. Výkopové práce

Nesmí být překročen maximální sklon svahu. Sklon u volných svahů závisí na stávajících půdních podmínkách, výšce svahu, zatížení a průběhu svahu. Sklon svahu v zastavěném stavu byl u zkoumaných zemin maximálně 45° stupňů.

2. Podloží

Průměrná výška podloží v Rakousku je 80 až 100 cm pod úrovní terénu.

Stavba přímo na podsyp je možná, pokud statické podmínky nevyžadují základy. Šířka podloží musí být o 20 až 30 cm širší než tvárnice první řady. Podloží musí odpovídat geometrii půdorysu podle plánu.

Základy se používají v případě velmi vysokých zdí nebo opěrných zdí, které jsou vystaveny většímu zatížení. Na podkladní vrstvu z chudého betonu se vytváří bednění a výztuž betonového základu. Dimenzování základů musí provést statik.

Stavba na podsyp

Stavba se základy

Stavba se základy

Při umísťování první tvárnice první řady zdiva se ujistěte, že je ve správné vodorovné poloze. Z důvodu časové náročnosti je nutné zamezit dodatečným změnám polohy. Řady musí být provedeny beze spár a rovnoměrně a musí celou plochou přiléhat na podsyp nebo základy. Tvárnice první řady zdiva nemají na spodní straně drážku, aby nevznikal vyšší třecí odpor. Tvárnice je nutné pokládat vedle sebe pokud možno beze spár. Pro výplň mezer a zadní stěny opěrné zdi použijte štěrk o zrnitosti 16/32. Další řady se pokládají v běhounové vazbě. Před přesazením se ujistěte, že je povrch čistý (bez štěrku). Tvárnice se zasouvají vodorovně dozadu až po doraz (princip pera a drážky). Zhutňovače je nutné dohodnout s realizační firmou nebo statikem.

Pokládka se základovou tvárnicí

cs_CZ